ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.Φ.6/21380/Δ1/28-2-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Εγγραφές
μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχ.έτος 2024-2025» και λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής
παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024..
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ
79/2017 (Α΄109).
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις
εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr 
  1. Για την συμπλήρωση της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες θα κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την εισαγωγή των κωδικών που διαθέτουν στο taxisnet. Για την συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστούν: α) αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας που θα χρειαστεί να αναρτήσουν (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβολαίου ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, β)τα στοιχεία του άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει και θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, γ) εαν επιθυμούν την φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, δ) τα στοιχεία των συνοδών τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  2. Σημειώνεται ότι η αποδοχή της αίτησης από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.
  3. Σας θυμίζουμε ότι για  το σχολικό έτος 2024-25 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (νήπια) και 2020 (προνήπια) και η φοίτηση  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.                              Μπορείτε  να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση  του  Νηπιαγωγείου  τηλεφωνικά και μόνο   και κατά τις ώρες  13.10-14.00 μ.μ                                                                                                                    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2106645240    και στο email του  Νηπιαγωγείου  2nipain@sch.gr
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο  είναι   τα εξής:
  • Φωτοτυπημένη  σελίδα εμβολίων από το βιβλιάριο  Υγείας  του παιδιού.
  • Ατομικό  Δελτίο  Υγείας  υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παιδίατρο.
  • Αίτηση -δήλωση συναίνεσης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και των δύο γονέων.
  • Αίτηση εγγραφής στο προαιρετικό  ολοήμερο πρόγραμμα για όσους το επιλέξουν .
  • Γνωμάτευση από  Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-2024-2025
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΥΜ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

Loading