Ψηφιακή ασφάλεια

Ψηφιακή Ασφάλεια Σχολείου – Ενημέρωση Γονέων

Το 2o Νηπιαγωγείο  Παιανίας αποτελεί μια σύγχρονη σχολική μονάδα στην οποία  οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο γνώσης και συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανταλλαγή ιδεών, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες ?άθησης που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ είναι πολύ επωφελείς για όλους, αλλά ?πορεί περιστασιακά να θέσουν τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, με την υπ? αριθ?ό 4 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α.ΟρισμόςΥπευθύνων:EυαγγελίαΤριανταφύλλου,Γεωργία Παπαϊωάννου,Ρωξάνη Γεωργούλα,Αρετή Κρανιώτη

Β. Κανόνες Χρήσης Δικτύων, Λογισμικών & Φορητών Μέσων

 • Δεν επιτρέπεται να χρησι?οποιούνται φορητά ?έσα (στικάκια, dvd, κλπ) χωρίς άδεια από τον Διαχειριστή Δικτύου ή την Συντονίστρια για την Ψηφιακή Ασφάλεια του σχολείου και στην περίπτωση που χορηγείται άδεια, θα γίνεται πρώτα σάρωση για ιούς/κακόβουλο λογισ?ικό.
 •  Δεν επιτρέπεται η χρήση ?η εγκεκρι?ένου λογισ?ικού στους χώρους εργασίας.
 •  Δεν επιτρέπεται η λήψη (download) αρχείων και η εγκατάσταση λογισ?ικού σε συσκευές του σχολείου, χωρίς την άδεια του Διαχειριστή Δικτύου.

Γ. α.  Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου

Θα δημοσιεύονται στατικές και κινού?ενες εικόνες (φωτογραφίες και βίντεο) με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ?αθητών/μαθητριών και του προσωπικού η οποία είναι υψίστης ση?ασίας.

Γ.β. Κανόνες Διαχείρισης Δημοσιευμένου Περιεχομένου

 1. Με την έναρξη του σχολικού έτους θα λα?βάνεται γραπτή άδεια από τους γονείς/κηδε?όνες για την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του σχολείο και στους δικτυακούς τόπους που δραστηριοποιείται το σχολείο (eTwinning, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) εικόνων/βίντεο των ?αθητών, η οποία θα έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος το οποίο οι ?αθητές/τριες φοιτούν στο σχολείο και θα καταχωρείται στο αρχείο ?ε τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης.
 2.  Οι εικόνες θα επιλέγονται προσεκτικά, θα είναι χαμηλής ανάλυσης και θα περιέχουν ο?άδες ?αθητών ή δεν θα ε?φανίζονται καθόλου πρόσωπα ή θα είναι φωτογραφίες μετά από επεξεργασία για την κάλυψη των προσώπων.
 3.  Τα ονο?ατεπώνυ?α των ?αθητών δεν θα χρησι?οποιούνται σε σχέση ?ε βίντεο ή φωτογραφίες τους.  Προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού ή των ?αθητών δεν θα δη?οσιεύονται.
 4. Η δη?οσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας στο δικτυακό τόπο του σχολείου θα γίνεται ?ε σεβασ?ό των δικαιω?άτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδο?ένων και πνευ?ατικών δικαιω?άτων.

Δ. Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το προσωπικό θα λα?βάνει έγκριση από τη διοίκηση του σχολείου πριν τη χρήση κοινωνικών εργαλείων στην τάξη. Τα επίση?α ιστολόγια (blogs) ή wikis των εκπαιδευτικών θα προστατεύονται ?ε κωδικό πρόσβασης. Οι επιφυλάξεις σχετικά ?ε τη χρήση από τους ?αθητές ?έσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδων προσωπικών δη?οσιεύσεων (?έσα ή έξω από το σχολείο), θα τίθενται προς συζήτηση ?ε τους γονείς/κηδε?όνες τους, ιδίως όσον αφορά στη χρήση διαδικτυακών τόπων σε ?ικρότερη ηλικία από ότι επιτρέπεται.

 • θα ενη?ερώνονται σχετικά ?ε την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο και θα αποτρέπονται να δημιουργούν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Εάν δημιουργήσουν λογαριασμό με την έγκριση των γονέων τους, θα συ?βουλεύονται να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως τη δήλωση/πολιτική απορρήτου (Privacy) και τους όρους χρήσης του ?έσου κοινωνικής δικτύωσης πριν δηλώσουν « Αποδέχο?αι» και δη?ιουργήσουν λογαριασ?ό και αν δη?ιουργήσουν θα πρέπει α?έσως να αλλάζουν τις προεπιλεγ?ένες ρυθ?ίσεις
  • θα ενθαρρύνονται να ορίζουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, να αρνούνται την πρόσβαση σε άγνωστα άτο?α περιορίζοντας το προφίλ τους και να ?πλοκάρουν ανεπιθύ?ητες επικοινωνίες

θα συ?βουλεύονται να ?η δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία που ?πορεί να προσδιορίσουν ποιοι είναι ή/και την τοποθεσία τους, (για παράδειγ?α: το πραγ?ατικό τους όνο?α, τη διεύθυνση, τον αριθ?ό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου τους, το σχολείο τους κλπ.) ή στοιχεία όπ

Διαχείριση Ιστοσελίδας Ευαγγελία Τριανταφύλλου